Bieżący numer

Archiwum

WYBRANE ASPEKTY TOKSYKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I EKONOMICZNE FITOTOKSYN SZKODLIWYCH DLA DROBIU I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Prof. dr hab. Henryk Maciołek, mgr Ewelina Kacperczyk Akademia Świętokrzyska, filia w Piotrkowie Tryb.

 Współczesne piśmiennictwo naukowe wskazuje na wzrastające zainteresowanie problemami skażenia roślin, pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcego mikotoksynami. Ostatnie lata potwierdzają ten wzrost wiedzy na temat grzybów toksynotwórczych występujących w środowisku przyrodniczym (1,2,3,5,6,7,8,15,16,18,20). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że mikroorganizmy występujące w środowisku przyrodniczym są reprezentowane przez różne grupy gatunkowe: wirusy, bakterie, glony, pierwotniaki, pleśnie i inne. Występują one w glebie, w wodzie i w powietrzu. Uczestniczą bezpośrednio w procesach życiowych mikroorganizmów roślin, ludzi i zwierząt. Jedną z grup należących do mikroorganizmów stanowią grzyby pleśniowe, których, wg systematyki mikrobiologicznej, występowanie ocenia się na około 25 tysięcy gatunków. Są one heterotrofami a w klasyfikacji ekologicznej zaliczane są do destonentów (16,17). 
Literatura: 
1) Baryłko – Piekielna N., Tyszkiewicz L.: Chemiczne skażenia żywności. Stan i źródła. Ekspertyza Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, Komitet Technologii i Chemii Żywności, Warszawa 1999. 
2) Czerwicki L.: Mikotoksyny – wpływ na jakość płodów rolnych i żywności. Materiały Sympozjum w Kielcach 1996. 
3) Council for Agricultural Science and Technology: Mycotoxins Economie and Health Rish. Task force raport No 16, 1989. 
4) Maciołek H.: Bezpieczna żywność – podstawą zdrowia człowieka. Wyd. Nauki A.Ś., Piotrków 2001. 
5) Maciołek H.: Epidemiologia chorób odzwierzęcych w zarysie. Naukowe Wyd. Piotrkowskie A.Ś. 2001. 
6) Nikonorow M., Urbanek – Karłowska B.: Toksykologia żywności, Wyd. P. ZWL. Warszawa 1987. 
7) Pohland A.E. Mycotoxins in reviev. International Sympizium and workshop on Food Contomination, Mycotoxins and Phycotoxins Food Acd. Contom, 10, 1993. 
8) Smith J.E., Lewis C., Anderson J.G, Solomons G.L.: Mycotoxins in Human Nutrition and Health (European Commission), Brusseles, 1994. 
9) Szponar L., Rucińska E., Turlejska H.: Zapobieganie chorobom na tle wadliwego żywienia. Żywienie a zdrowie, 3, 1996. 
10) Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej nr 233 z dn. 31.03.1993 w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach. Monitor Polski nr 22, 1993. 
11) Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 08. 10.1993 w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin. Dziennik Ustaw nr 104, 1993. 
12) Polaka Norma PN – 90/A – 86003 na obecność mikotoksyn w paszach. 
13) Polaka Norma PN-R-64757 z 1994 dopuszczalne stężenie aflatoksyny B1 w paszy. 
14) Jana B, Skwarski R.: wpływ zearalenonu na funkcje rozrodcze zwierząt. Med. Wet. Nr 10, 1998. 
15) Foremska E.: Zanieczyszczenia żywności i pasz toksycznymi metabolitami wtórnymi grzybów mikroskopowych. Mat. Konferencji Naukowej, Warszawa, 1995. 
16) Olczyk B.: Wpływ mikotoksyn na zdrowie i produkcyjność bydła mlecznego. Mat Sympozjum 2001. 
17) Fink – Gremmels J.: Mycotoxins: charakterissation and classification. Konferencja Nauk Warszawa 1995. 
18) Piontek M.: Grzyby pleśniowe. Zielona góra, 1999. 
19) Szteke B.: Problemy mikotoksyn w pracach organizacji międzynarodowych. Konferencja Nauk Warszawa 1995. 
20) Kubiński T.: Wpływ mikotoksyn na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Konferencja Nauk Warszawa 1995. 
21) Maciołek H, Stelmaszczyk A.: Wybrane mikotoksyny występujące w żywności i produktach rolnych. Środowisko i rozwój. W.S.E. i A. w Bytomiu, nr 5-6/2002. 
22) Gawrońska – Kulesza A, Lenart S.: Czyste środowisko – lepsze produkty roślinne. A.Ś. Mat. Sympozjum Piotrków Tryb. 2004.
23) Jeleń H.: Lotne metabolity wybranych grzybów z rodzaju Aspergillus I Penicillium, jako wskaźnik ich obecności I biosyntezy toksyn. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zeszyt 322. 2001r. 
24) Schaller E, Bosset O, Escher F.” Electonic Noses and Thier Application to Food. Lebens – Wiss u Technical. Nr 31, 305-316, Switzerland 1998 r 
25) Olsson J., Borjesson T., Lundstedt T., Schnurer J.: Delection and quantification of ochratoxina A und deoxynivalenol in barley grains by gc – ms end electronic nose. Jut Journal of Food Microbiology. 72, 203-214, 2002r. 
26) Chmielewski J., Krzymińska A., Perkowski J., Tyrakowska B.: Innowacyjność i kształtowanie jakości wyrobów i usług. Mat. Sympozjum politechnika Radomska str.204, 2004r