Bieżący numer

Archiwum

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w oparciu o standard ISO 22000. Odniesienie do łańcucha produkcji drobiarskiej
Prof. dr hab. Jacek Kijowski Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Akademia Rolnicza im A. Cieszkowskiego, 60-624 Poznań

Najprostsza definicja bezpieczeństwa żywności (BŻ): to żywność, która jest wolna od zagrożeń typu biologicznego, w tym mikrobiologicznego, chemicznego lub fizycznego. BŻ to zapewnienie, że żywność nie spowoduje szkody na zdrowiu i życiu konsumenta, jeśli jest przygotowana i/lub spożywana zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
W produkcji żywności najważniejszym wymaganiem jest wytwarzanie żywności bezpiecznej, w momencie jej konsumpcji ale również o oczekiwanej jakości i w sposób ekonomiczny/opłacalny. Wykazanie dbałości w zapewnianiu BŻ jak też deklarowanej jakości żywności jest podstawą zdobycia zaufania konsumentów i utrzymaniu się na konkurencyjnym rynku.
Brakowało do niedawna jednolitego, międzynarodowego standardu dla wszystkich operujących w łańcuchu wytwarzania i dostaw żywności, będącego podstawą dozarządzania bezpieczeństwem, jak i do certyfikacji systemu w oparciu o wymagania tego standardu. HACCP bowiem jest tylko narzędziem, instrumentem, metodą zapewnienia BŻ.
Piśmiennictwo
 
Dyrektywa Rady 93/117/EEC z 17.12.1992 „w sprawie środków zapobiegawczych przed określonymi zoonozami i ich zarazkami u zwierząt i w wyrobach pochodzenia zwierzęcego celem zapobiegania zakażeniom i zatruciom od środków spożywczych”.
Fehlhaber K.: 1996. Problemy mikrobiologiczne u drobiu rzeźnego. Medycyna Weterynaryjna, T. 52, nr 12, 758.
ISO 22000:2005. Food safety management systems- Requirements for any organization in the food chain.
Kijowski. J.: 2000 Systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów zwierzęcych. Materiały Konferencji Naukowej „ Jakość i Bezpieczeństwo Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”, Akademia Rolnicza, Wrocław 26.09. s.39-57.
Kijowski J. : 2001.Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywieniowa mięsa drobiowego i jaj. Żywność, Technologia, Jakość, 4, 29, suplement, s.82.
Kwiatek K.: 2000. Warunki sanitarno-weterynaryjne wymagane w programie eliminacji pałeczek Salmonella w produkcji drobiarskiej w świetle przepisów krajowych i Unii Europejskiej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Poznaniu
Mead G.C.: 1997. HACCP in the poultry industry. Proceedings of the 13th European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Poznań, s.562-575.