Bieżący numer

Archiwum

Amoniak - problem wciąż aktualny w produkcji drobiarskiej
prof. Zbigniew Dobrzański, dr inż. Sebastian Opaliński Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Amoniak jest gazem bezbarwnym o silnym charakterystycznym zapachu, dobrze rozpuszcza się w wodzie /1 obj. wody w temp. 00C rozpuszcza 1142 obj. amoniaku/. Gęstość NH3 względem powietrza wynosi 0,597. Próg wyczuwalności dla człowieka wynosi 1,5 ppm (1,05 mg/m3). Jak wiadomo, jest to gaz toksyczny, zarówno dla zwierząt jak i ludzi, negatywnie oddziałuje na ekosystemy wodne (eutrofizacja). W obiektach dla zwierząt powstaje wiele gazów, których nie spotyka się powietrzu atmosferycznym, a jeżeli występują one to w dużo mniejszych stężeniach. Do gazów tych należy głównie: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór i metan, a także inne związki chemiczne, które określa się jako odory (fetory). Urządzenia wentylacyjne usuwają je na zewnątrz, nawet na duże odległości, w zależności od siły i kierunku wiatru. Obecnie najwięcej uwagi poświęca się jednemu gazowi, a mianowicie amoniakowi.