Bieżący numer

Archiwum

SKUTKI ZAKAZU STOSOWANIA PASZ GMO, W TYM SOI W ŻYWIENIU ZWIERZĄT
prof. dr hab. Franciszek Brzóska, prof. dr hab. Jerzy Koreleski Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Instytut Zootechniki-PIB, Kraków Dr Waldemar Korol, Krajowe Laboratorium Pasz, Instytut Zootech

Przyjęta przez Sejm RP ustawa paszowa, zezwala na wykorzystanie pasz genetycznie modyfikowanych (GMO) do 2008 r. Po 2008 r. wchodzi w Polsce zakaz stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Spośród zarejestrowanych obecnie w Unii Europejskiej, a tym samym dopuszczonych do żywienia zwierząt, znajduje się m. in. śruta sojowa GMO oraz odmiany kukurydzy uprawianej na kiszonkę i ziarno GMO. Odmiany tych roślin odporne są na herbicydy stosowane po wschodach roślin co wydłuża czasokres ich stosowania i odporne są na szkodniki powodujące znaczne straty w uprawie kukurydzy. Propozycje ogłoszenia Polski lub poszczególnych regionów (województw) obszarami w których wprowadza się zakaz stosowania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) w żywieniu zwierząt stoi w sprzeczności z cytowanymi poniżej Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz postanowieniami Komisji Europejskiej z dnia 10 marca 2006 r., opublikowanymi w raporcie o żywności modyfikowanej genetycznie. W świetle dokumentów, Unia Europejska nie zamierza narzucać obowiązku uprawy, ale ostrzega że państwa nie mogą „jednostronnie” ogłaszać stref wolnych od GMO i blokować wykorzystywania produktów GMO w żywieniu zwierząt, które zostały w Unii Europejskiej zalegalizowane. Zapowiedziano, że państwa sprzeciwiające się postanowieniom Komisji będzie pozywać do Trybunału.
Źródło danych:
Brzóska F., Korol W., Koreleski J.: Skutki prawne, organizacyjne, produkcyjne i ekonomiczne zakazu stosowania materiałów paszowych GMO w Polsce. Pasze Przemysłowe, Nr 5/6/2006, s.2-5
Craddock N., Kniel B.: The Global GM Market, Implications for the European Food Chain, Brookes West and Neville Craddock Associates (2005). Agricultural Biotechnology Europe: http://www.pgeconomics.co.uk/GM_food_avoidance_polish.htm
Kwiatek K., Sieradzki Z.: Wykrywanie i oznaczanie genetycznie zmodyfikowanej soi i kukurydzy w ramach urzędowej kontroli pasz. Pasze Przemysłowe, 15(1), 14-15.
Piskurewicz. D., Markowski J., Korol W.: Informacja o wynikach badań monitoringowych środków żywienia zwierząt w zakresie wykrywania i oznaczania zawartości GMO w roku 2005. Pasze Przemysłowe, 15 (4), 24-25
Rocznik statystyczny GUS. Warszawa 2004.
Rozporządzenie (WE) Nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str.1).
Rozporządzenie (WE) Nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów modyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 24).
Rozporządzenie (WE) Nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. WE L 287 z 5.11.2003, str.1).
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 641/2003 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej, powiadamiania o istniejących produktach, oraz przypadkowym lub technicznie nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę ryzyka (Dz. Urz. WE L 102 z 7.4.2004, str.14).
Rynek Pasz. Stan i perspektywy. IERiGŻ, Warszawa, kwiecień 2006.