Bieżący numer

Archiwum

Ekonomiczne i społeczne przesłanki do uchylenia zakazu stosowania pasz GMO
Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk1, Prof. dr hab. Jan Jankowski2 1Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn, 2Katedra Drobiarstwa UW-M Olsztyn

 Dyskusja o warunkach dopuszczenia produktów zawierających organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) w żywieniu zwierząt i produkcji żywności toczy się w Polsce od wielu lat, a pierwszym jej efektem była przedmiotowa Ustawa z 22 czerwca 2001 r., a następnie jej nowelizacja 21 maja 2003 r. W opinii wielu specjalistów, niektóre zapisy ustawowe są rygorystyczne, hamujące rozwój badań i możliwości wykorzystania dorobku współczesnej biotechnologii. W przekonaniu innej grupy uczestników debaty ustawodawstwo polskie jest nazbyt liberalne, m. in. dlatego, że dopuszcza na polski rynek produkty transgenezy roślin, wprowadzone do upraw komercyjnych w krajach obu Ameryk. Głównie dotyczy to soi o zwiększonej odporności na działanie herbicydów typu Roundup oraz kukurydzy o zwiększonej odporności na atak owadów błonkoskrzydłych. Ten drugi pogląd był podstawą wniosków zmierzających do takiej zmiany omawianej Ustawy, aby uczynić Polskę „krajem wolnym od GMO”. Ich efektem było „Ramowe stanowisko Polski dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych” z 3. kwietnia 2006 roku, w którym „Rząd Polski opowiedział się przeciwko upowszechnieniu GMO, w tym: (1) prowadzeniu zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska w celach doświadczalnych na terytorium RP, (2) wprowadzeniu do obrotu produktów GM dopuszczonych na podstawie Dyrektywy 2001/18, (3) wprowadzeniu do uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, buraka cukrowego, rzepaku i soi oraz (4) wprowadzeniu do obrotu pasz GM.