Bieżący numer

Archiwum

Właściwości biologiczno-chemiczne kukurydzy Bt i soi Ht z upraw transgenicznych, stosowanych do produkcji komponentów paszy przeznaczonej dla drobiu, świń i bydła cz.II
Prof. dr hab. Henryk Maciołek, mgr Dorota Łukomska Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

W nawiązaniu do głosów dyskusyjnych stosunkowo często prezentowanych na sympozjach drobiarskich w Polsce (9, 10, 12, 25), których treść zwraca nowe uwagi, dotyczące problemów paszowych (ceny, jakości, zapachu, smaku itp.) oraz odnoszących się do zawartości komponentów produkowanych z dodatkiem składników pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych, nakazuje zatem głębiej zastanowić się nad tymi zagadnieniami.
Wartość paszowa wybranych roślin z upraw transgenicznych. Rozwój i zastosowanie surowca z roślin transgenicznych do produkcji komponentów paszowych jest ważnym potencjałem żywieniowym dla zwierząt i drobiu. Jednakże, pomimo pewnych długoterminowych korzyści dla środowiska, wynikających z upraw genetycznie modyfikowanych, są one odrzucane arbitralnie przez konsumentów, którzy zazwyczaj podkreślają w swoim uzasadnieniu problemy bezpieczeństwa zdrowotnego, które określają bardzo ogólnie, w kontekście występowania w środowisku BSE (gąbczastego zwyrodnienia mózgu), salmonelli i E. coli, wybuchów epidemii oraz innych obaw związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności. Zgłaszane obawy w tych okolicznościach wydają się uzasadnione. Wydaje się, że są one spotęgowane brakiem pełnego zrozumienia relatywnie złożonego procesu biotechnologii z bezpieczeństwem i jakością upraw roślin genetycznie modyfikowanych oraz oferowanych do stosowania w żywieniu zwierząt domowych produkcyjnych także z pozostałościami szkodliwych substancji w ostatecznych produktach, takich jak: mleko, mięso czy jaja.
Piśmiennictwo
 1. Anon: Regulacje prawne w UE dotyczące żywności genetycznie zmodyfikowanej (GM), Przegląd Zbożowo-Młynarski nr 11/2001
 2. Anon: Raport OECD na temat bezpieczeństwa żywności GM, Biuletyn Biura Informacji Żywności nr 3/5/2000
 3. Anono: Rośliny transgeniczne: areał i lokalizacja upraw, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Informator nr 6/7/2001
 4. Anon: Zastosowanie roślin transgenicznych GMO w żywieniu zwierząt, Biuletyn Biura Informacji Żywności nr 13/2000 r. PZPP
 5. Baronowski A.: Skład chemiczny oraz wartość pokarmowa ziarna kukurydzy transgenicznej w żywieniu drobiu, Przegląd Hod. Nr 6/2003
 6. Baronowski A.: Skład chemiczny oraz wartość pokarmowa ziarna kukurydzy transgenicznej w żywieniu świń, Przegląd Hod. Nr 7/2003
 7. Baronowski A.: Skład chemiczny oraz wartość pokarmowa zielonki i kiszonkiz kukurydzy transgenicznej, Przegląd Hod. Nr 4/2003
 8. Bąkowska N.: Podstawowe regulacje prawne z zakresu żywności modyfikowanej (GMO) w Unii Europejskiej, Mat. Symp., Piotrków Trybunalski 2006
 9. Fergus L.M; Wykorzystywanie pasz dla zwierząt i bezpieczeństwo upraw GMO, Przegląd Zbożowo – Młynarski nr 11/2001
 10. Jaruga R.: Jeszcze o uprawach i żywności zmodyfikowanej genetycznie (GMO), Przegląd Zbożowo – Młynarski nr 8/2002
 11. Juszczyk S: Wybrane zagadnienia handlu żywnością modyfikowaną genetycznie. Mat. Symp., Piotrków Trybunalski 2004
 12. Kosieradzka I.: Możliwości wykorzystywania transgenicznych roślin w żywieniu zwierząt, Wieś Jutra Nr 7/2002
 13. Maciołek H.: Aspekty ekonomiczne, zdrowotne i fitosanitarne żywności modyfikowanej genetycznie, Piotrkowskie Wyd. Naukowe A.Ś Filia Piotrków Trybunalski, Mat. Symp., 2004
 14. Maciołek H., Bąkowska N.: Perspektywy biotechnologiczne i inżynierii genetycznej, Mat. Symp., Piotrków Trybunalski 2004
 15. Maciołek H., Nowak M. M.: Ekonomiczne i fitosanitarne problemy żywności GMO, Mat. Symp., Piotrków Trybunalski 2004
 16. Maciołek H.: Kompendium :międzynarodowych uregulowań prawno-ekonomicznych organizmów żywych oraz żywność genetycznie modyfikowana, Wyd. Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomi i Administracji, Bytom 2005
 17. Maciołek H., Wilk J.: Wybrane aspekty ekonomiczno-biologiczne systemu EUREPGAP, Mat. Syp., Piorków Tryb. 2007
 18. Markowska K.: Debata o drobiu, Hodowca Drobiu, Nr 5/2007
 19. Olczyk B: Żywność genetycznie modyfikowana a jej odbiór społeczny, Mat. Symp., Piotrków Trybunalski 2004
 1.