Bieżący numer

Archiwum

Oddziaływanie wybranych ekstrudatów syn. ekstruderatów produkowanych metodą ekstyruzji na kształtowanie wartości odżywczej i zdrowotnej pozyskiwanych surowców w produkcji drobiarskiej
Prof. dr hab. Henryk Maciołek Mgr Ewelina Rucińska Stowarzyszenie Naukowe Inżynierów i Techników Rolnictwa w Piotrkowie Tryb

Ekstruzja to proces techniczno – biochemiczny dokonywany za pomocą urządzeń i maszyn określanych mianem ekstrudera, podczas którego ekstrudowany surowiec (odpady z przemysłu mięsnego, zbożowego, olejarskiego, farmaceutycznego i inne) poddawany jest działaniu wysokiej temperatury (ponad 145°C), wytwarzanej w czasie technologicznego procesu tarcia cząsteczek w warunkach wysokiego ciśnienia przetwarzanego surowca. W następstwie którego dochodzi do krótkotrwałego, wysokotemperaturowego gotowania, pasteryzacji, odwodnienia, pęcznienia i teksturowania (postaciowania) jego cząsteczek fizycznych. Zachodzące procesy stanowią istotę nowoczesnej technologii przetwarzania surowców organicznych o wątpliwej wartościowości odżywczej na pasze granulowane, płatkowate bądź powlekane tłuszczem, pływające (dla ryb) o wysokiej jakości biologicznej, żywieniowej i dietetycznej, przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich (świń, bydła oraz drobiu nieśnego bądź mięsnego). Otrzymane pasze metodą ekstruzji charakteryzują się doskonałą strawnością. Z uwagi na proces technologiczny, który polega na rozcieraniu warstw powierzchniowych błon komórkowych przetwarzanego surowca, przy zachodzących zmianach fizyczno – biochemicznych, ogólna dostępność składników żywieniowych dla organizmów zwierzęcych ulega znacznemu podwyższeniu. W procesie trwania ekstruzji, przetwarzany surowiec poddawany jest nie tylko działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury, ale zachodzą także w nim dodatkowe procesy fizyczne: gniecenia, rozdrobnienia, gotowania, dehydratacji. Przetwarzanie surowca odpadowego przemysłu rolno – spożywczego przeznaczonego na paszę dla drobiu i zwierząt może odbywać się przy udziale EXTRUDERA Serii standardowej HM firmy PROFEED, którego oceniono na podstawie dostępnego piśmiennictwa, oraz dokumentacji technicznej wraz z jego czynnym funkcjonowaniem. Na podstawie zebranych danych produkcyjnych – stosowaną metodę – ekstruzji w produkcji pasz dla zwierząt należy uznać za uniwersalną. Charakteryzuje się wytrzymałością i trwałością konstrukcyjną przy spełnianiu stawianych wymagań dla nowoczesnych urządzeń, przeznaczonych do przeprowadzania procesów ekstruzyjnych różnych odpadów przemysłu rolno – spożywczego na paszę w tym przede wszystkim w przemyśle spożywczym i paszowym
PIŚMIENNICTWO
1. Anon: Ekstudery: Gotują, formują, miksują, nadają kształt
2. Baran W.: Informacja. Proces ekstruzji. PROFEED Zielona Góra 2008-07-15
3. Bartnikowska E.: Sprzężenie kwasu linylowego cz.1 Budowa, powstawanie, występowanie w żywności. Bezpieczna żywność 2000/1
4. Kulasek G., Krasieka B.,Świerzcewska E.: Jaja i tuszki drobiowe wzbogacone w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe – Nowe kierunki produkcji drobiarskiej. Magazyn Drobiarstwo 1996/5 str.5-9
5. Maciołek H., Juskiwicz Ł.: Ocena biologiczno chemiczna proekologicznych odpadów organicznych dla produkcji zwierzęcej. W.S.E.A. w Bytomiu 2003
6. Maciołek H.: Biostymulacyjne oddziaływanie na zwierzęta gospodarskie wieloskładnikowej mieszanki paszowej produkowanej z treści żwaczy. Seminarium W.S.E.A. w Bytomiu 2003
7. Maciołek H.: Wykorzystywanie treści żwacza od zwierząt poddanych ubojowi do produkcji komponentów paszowych dla kur, świń i lisów. Sympozjum Naukowe Drobiarskie Polanica Zdrój 1999
8. Maciołek H.:Wykorzystanie treści przedżołądków bydła oraz odtłuszczonych kości do produkcji składników paszy pochodzenia przemysłowego. Sympozjum Naukowe Drobiarskie Polanica Zdrój 2000
9. Pisulewski P.M.: Wartość odżywcza jaj kurzych oraz współczesne metody jej kształtowania. Jajczarstwo Red. Trziszka T. Wydawnictwo A.R. Wrocław 2000 str. 189-217
10. Pisulewski P.M.: Żywieniowe metody modyfikowania składu kwasów tłuszczowych żywności pochodzenia zwierzęcego. Przemysł Spożywczy 2000a nr.10. str.6-8
11. Skrabka-Błotnicka T.: Kształtowanie wartości odżywczej surowców pochodzenia zwierzęcego. Mat. Sympozjum „Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. Pod red. Jerzego Żuchowskiego, Radom 2006 s. 184