Bieżący numer

Archiwum

Wykorzystanie ekstrudatów /syn. ekstruderatów/ wytwarzanych z odpadów przemysłu spożywczego w żywieniu drobiu i zwierząt
Prof. dr hab. Henryk Maciołek, mgr Ewelina Rucińska Stowarzyszenie Naukowe Inżynierów i Techników Rolnictwa w Piotrkowie Tryb.

Badania demograficzno – statystyczne potwierdzają, że w ostatnich latach nastąpił nieznaczny wzrost liczby i zasobności ludności, który prawdopodobnie przyczynił się do wcześniej zachodzących zmian w samej diecie oraz do znacznego wzrostu produkcji zwierzęcej w tym również paszy treściwej wysokobiałkowej. Stąd dużym problemem stają się niedobory niezbędnych surowców przeznaczonych do produkcji paszy dla coraz większej liczby pogłowia zwierząt gospodarskich, w tym również drobiu...
PIŚMIENNICTWO
 1.  Anon: Ekstruderaty dla świń. Inf. „PROFEED”, Zielona Góra 2008
 2.  Anon: Ekstrudery; Gotują, formują, miksują, teksturują i nadają kształt. Fead Tech.10.2006 Uniwersytet USA w Teksasie College Station USA
 3.  Anon: Ekstruder świń HM. „PROFEED”, Zielona Góra 2008
 4.  Baraũ W.: Informacja n.t. „Proces ekstruzji” „PROFEED”, Zielona Góra 2008
 5.  Dudkiewicz D., Dowgiałło A.: Możliwość wykorzystania świeżych surowców rybnych do wytwarzania wysokobiałkowych pasz metodą ekstruzji. Morski Instytut Rybacki. Gdynia 2002
 6.  Ekielski H., Majewski Z., Żelaziński T.: Wpływ dodatku gryki na właściwości ekstrudatu kukurydzianego. Inżynieria Rolnicza nr.7/2006 Warszawa
 7.  Ekielski H., Majewski Z., Żelaziński T.: Wpływ jednostkowego natężenia przepływu surowca na wskaźniki ekstrudatu z mieszanek pszenno-kukurydzianych. SGGW, Warszawa Katedra Org. I Inż. Produkcji 2008
 8.  Krzywda J.: Wykorzystanie makuchu rzepakowego w żywieniu zwierząt. „Blemar” Sp. z o.o. Bielsko Biała, 2008
 9.  Kulasek G., Jank M.: Możliwości sterowania zawartością sprzężonych kwasów linolowych i wakcenowego w mleku przeżuwaczy. Życ. Wet. 8/2008
 10.  Maciołek H., Juśkiewicz Ł.: Ocena biologiczno-chemiczna proekologicznych odpadów organicznych Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego dla produkcji zwierzęcej. Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska W.S.E i A w Bytomiu 2003
 11.  Maciołek H.: Biostymulacyjne oddziaływanie na zwierzęta gospodarskie wieloskładnikowej mieszanki paszowej produkowanej z treści żwacza. Seminarium Dolnośląskie W.S.E. i A w Bytomiu, 2003
 12.  Swick R. A.: Czy w przyszłości nie zabraknie paszy? U. Oregon, USA. 2006