Bieżący numer

Archiwum

Stymulujące oddziaływanie biokomponentów paszy treściwej na kształtowanie wartości odżywczej, prozdrowotnej i sensorycznej produktów pochodzenia drobiowego (mięsa i jaj), cz. I
Prof. dr hab. Henryk Maciołek, Agnieszka Gieszcz Okręgowe Stowarzyszenie Naukowo - Technicznie Inżynierów i Techników Rolnych Piotrków Trybunalski

Polska nie należy do krajów o szczególnie wysokim poziomie innowacyjnym, ale też i statystyka nie zawsze odpowiada naszym, realnym osiągnięciom.
W Dzienniku Ustaw z dn. 2 lipca 2008 nr 116 opublikowano nową ustawę z dnia 30 maja 2008r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która weszła w życie 16 lipca 2008r. /4/
W określeniu ustawowym przez nową technologie rozumie się „Technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub usług badawczo- rozwojowych
( w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług nie stosowanych na świecie dłużej niż 5 lat. ( zgodnie z art.2, ust.1, punkt 9)./4/...
Bibliografia
1) Jank M., Kulasek J.: Wielonienasycone sprzężone kwasy tłuszczowe i ich udział w metabolizmie dietoterapii Życie Wet. 82/2007
2) Kulka K.,Górecki J.,R.:Lipidy rozwijających się nasion, Postępy Nauk Rolniczych , 4/95 Warszawa
3) Kulasek G.,Jank M.: Możliwości sterowania zawartością sprzężonych kwasów linolowych i kwasu wakcenowego w mleku przeżuwaczy Życie Wet. 89/2008r.
4) Hausner W, K Nie odkrywamy Gwiazd Biuletyn Informacyjny, Federacji Stowarzyszenia Nauk Techchnicznych. 8/9,2008r.
5) Maciołek H.: Biostymulacyjne oddziaływanie na drób nieśny mieszanki produkowanej z odpadów poubojowych treści żwacza oraz farmaceutycznych z wiesiołka dwuletniego – niepublikowane, 2008r. Piotrków Tryb.
6) Maciołek H.: Niektóre składniki mikorobiologiczne, biochemiczne, rozdrobnionej treści żwacza krów poddanych ubojowi. Sympozjum Naukowe, Polanica Zdrój 1997r.
7) Maciołek H.,Olczyk B.:Wpływ dodatku mieszanki pochodzącej z treści żwacza do paszy granulowanej na zdrowotność i przyrosty kurcząt-brojlerów. Polanica Zdrój 1998r.
8) Murphy D.,J. Cummius J. Plenum Press New York 139-142 Postępy Nauk Rolniczych 1995r.
9) Program operacyjno-innowacyjny i gospodarczy 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006 Warszawa
10) Skarbka-Błotnicka T.: Kształtowanie wartości odżywczej surowców pochodzenia zwierzęcego. Politechnika Radom, Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. 2005r. Pod redakcją Żuchowski Jerzy
11) Smolińska T.: Znaczenie jakości surowca w przetwórstwie mięsa drobiowego Skrypt. A. R. 2008
12) Trziszka T.:Cholesterol nie powinien być problemem konsumentów jaj spożywczych.
13) Wilczak J., Kulasek G. Produkty utlenione, a cholesterol w wytworach pochodzenia zwierzęcego Życie Wet. 9/2004
14) Pisulewski P.M.:Żywieniowe metody, modyfikowania składu kwasów tłuszczowych żywności pochodzenia zwierzęcego. Przemysł spożywczy nr.10 2000
15) Pisulewski P.M.: Wartość odżywcza jaj kurzych oraz współczesne metody jej kształtowania. Red. Trziszka T. A.R. Wrocław,2000r.