Bieżący numer

Archiwum

Wymogi higieny i bezpieczeństwa w produkcji i obrocie jaj spożywczych
Elżbieta Anders – Poznań

Od dnia 1 stycznia 2006 r. na obszarze Unii Europejskiej cała żywność, w tymprodukty pochodzenia zwierzęcego, jest objęta jednolitymi przepisami higienicznymi. Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania kryteriów, parametrów i wymagań, które w 2004 roku, w przeddzień rozszerzenia Unii, zostały uchwalone w kilku rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze są następujące dokumenty:
· rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
· rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r: ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.