Bieżący numer

Archiwum

Systemowe zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu produkcji drobiarskiej
Krzysztof Kwiatek

W świetle prawa żywnościowego Wspólnoty Europejskiej kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w każdym ogniwie produkcji drobiarskiej powinna być przedmiotem szczególnej troski w skali globalnej, a więc dotyczy nie tylko naszego kraju, ale także Wspólnoty Europejskiej i pozostałych krajów świata. Szczególnie wyraziście wyraża się to w polityce Wspólnoty Europejskiej i uchwalanym do realizacji prawie żywnościowym. Pierwszego stycznia 2006 r. we Wspólnocie Europejskiej rozpoczął się bowiem proces wdrażania nowych regulacji prawnych z zakresu higieny środków spożywczych i pasz, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego. Uchwalenie nowych przepisów WE w dziedzinie higieny produkcji surowców żywnościowych i ich przetwórstwa samo w sobie nie stanowi przełomu w funkcjonowaniu wspólnego rynku. Istotną nowością jest natomiast forma prawna aktów wspólnotowych wprowadzających nowe przepisy, kompleksowość ich regulacji, jak również jednoczesne wprowadzenie szczegółowych zasad organizacji kontroli urzędowych (12, 13, 15).
Wykaz piśmiennictwa:
EuroCommerce. Impact Assessment on Salmonella Regulation 2160/2003/EC. Final draft position paper. Brussels, 2 March 2009.
Kwiatek K.: Identyfikowalność jako ważny element w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w łańcuchu jej produkcji i obrotu. Życie Weterynaryjne, 9, 620-621, 2006.
Kwiatek K.: Systemowe podejście w łańcuchu produkcji i obrocie pasz jako ważny element zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Pasze Przemysłowe, 4, 2-7, 2006.
Kwiatek K.: Systemowe podejście i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym jako nowe elementy w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia publicznego. Życie weterynaryjne, 4, 315-319, 2007.
PN EN ISO 22000: 2006 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego”.
PKN ISO/TS 22004:2007. „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wytyczne stosowania normy ISO 22000:2005”.
PN EN ISO 22005: 2007. „Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i rozwoju systemu”.
Rozporządzenie 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 1.02.2002).
Rozporządzenie 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004).
Rozporządzenie 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żyw­ności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004).
Rozporządzenie 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004).
Rozporządzenie 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych prowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004).
Rozporządzenie (WE) Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania Salmonella i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność. (Official Journal L 325/1-15. 2003-12-12, z późn. zm.).
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z póz. zm.)
16. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.).