Bieżący numer

Archiwum

Badanie i ocena stanu mikrobiologicznego pasz przemysłowych dla drobiu
Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,Puławy

W realizacji koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji pasz i żywieniu drobiu ważna rolę odgrywa ich stan mikrobiologiczny. Przedmiotem szczególnej troski powinno być zapewnienie produkcji i stosowania w żywieniu drobiu mieszanek paszowych wolnych od obecności pałeczek Salmonella. Realizacji i osiąganiu tego celu powinny towarzyszyć skoordynowane działania wszystkich uczestników tzw. łańcucha drobiarskiego.
Piśmiennictwo
1. Borkowska-Opacka B.: Badania nad wykrywaniem i występowaniem grzybów 
w przemysłowych mieszankach paszowych przeznaczonych dla drobiu. Praca hab., PIWet Puławy, 1980.
2. EuroCommerce. Impact Assessment on Salmonella Regulation 2160/2003/EC. Final draft position paper. Brussels, 2 March 2009.
3. European Food Safety Authority: Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Zearalenone as undesirable substance in animal feed. The EFSA J. 2004, 73, 1-41.
4. European Food Safety Authority: Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed. The EFSA J. 2004, 89, 1-35.
5. European Food Safety Authority: Microbiological risk assessment in feedingstuffs for food-producing animals. Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards. (Question No EFSA-Q-2007-045). The EFSA J. 2008, 720, 2-84.
6. European Food Safety Authority: Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the Commission related to Clostridium spp. in foodstuffs. The EFSA J. 2005, 199, 1-65.
7. European Food Safety Authority: Preliminary report. Analysis of the baseline study on the prevalence of Salmonella in laying hen flocks of Gallus gallus. The EFSA J. 2006, 81, 1-74.
8. Hoszowski A., Wasyl D.: Występowanie i antybiotykooporność pałeczekSalmonella 
w Polsce. Med. Wet. 2005, 61, 660-663.
9. Hoszowski A., Wasyl D., Kwiatek K.: Raport. Występowanie Salmonella u zwierząt, 
w paszach iżywności oraz oporność na substancje antybakteryjne w roku 2004. PIWet-PIB, Puławy, 2005.
10. Kwiatek K.: National programme of official control of animal feedingstuffs under surveillance of veterinary inspection in Poland. Pol. J. Vet. Sci. 2004, 7, 217-221.
11. Kwiatek K., Kukier E.: Kryteria jakości mikrobiologicznej pasz. Pasze przemysłowe, 7/8, 8-10, 2007.
12. Kwiatek K., Kukier E.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pasz. Medycyna Weterynaryjna. 2008, 64 (1), 24-26.
13. Kwiatek K., Kukier E., Wasyl D., Hoszowski A.: Jakość mikrobiologiczna materiałów paszowych w Polsce. Medycyna Weterynaryjna. 2008, 64 (2), 183-188.
14. Kwiatek K., Kukier E., Wasyl D., Hoszowski A.: Jakość mikrobiologiczna mieszanek paszowych w Polsce. Medycyna Weterynaryjna. 2008, 64 (7), 949-954.
15. Molenda J., Mazurkiewicz M.: Ocena mikrobiologiczna mieszanek przemysłowych dla kurcząt brojlerów. Med. Wet. 1983, 39, 45-48.
16. Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla pasz (Commission Regulation on microbiological criteria for feedstuffs) – SANCO/2009/JHR/2009-EN.doc
17. Rozporządzenie 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 1.02.2002).
18. Rozporządzenie 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. dotyczące kontroli pałeczek Salmonella oraz innych czynników zoonotycznych pochodzenia pokarmowego (Dz. U. UE L z 12.12.2003 z późn. zm.).
19. Rozporządzenie 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004).
20. Rozporządzenie 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szcze­gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żyw­ności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004).
21. Rozporządzenie 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie kontroli urzędowych prowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004).
22. Rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. U. UE L 35 z 8.2.2005).
23. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.).
24. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.).