Bieżący numer

Archiwum

Obowiązki prawne hodowców drobiu w zakresie ochrony środowiska
Mgr inż. Hanna Szymanowicz Mgr Marzena Kosatka

Gąszcz przepisów jakie nakłada polskie prawodawstwo powoduje, że producent nie jest w stanie sprostać wszystkim ciążącym na nim wymaganiom. Chów lub hodowla kur oddziałuje na środowisko w wielu aspektach. Emisje gazów i pyłów do atmosfery, emisje hałasu, wytwarzanie ścieków, odpadów, a nawet pobór wody z własnego ujęcia to zagadnienia, które są istotne dla środowiska naturalnego, a zatem zakres wszystkich oddziaływań prowadzonej przez rolnika fermy podlega jurysdykcji organów ochrony środowiska. Sprostanie samodzielnie przez producenta wszystkim obowiązkom nie jest możliwe i tu niezbędne będzie zwrócenie się o pomoc do firmy consultingowej, która specjalizuje się w świadczeniu tego rodzaju usług. Pracująca tam grupa specjalistów w zakresie każdego aspektu oddziaływania na środowisko, przy użyciu narzędzi informatycznych jest w stanie rozwiązać wszelkie problemy i doprowadzić do uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i zezwoleń dla prowadzonej przez Państwa fermy.
Bibliografia:
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.);
· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 Nr 122 poz. 1055);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2002 Nr 190, poz. 1591).