Bieżący numer

Archiwum

Wykorzystanie bioróżnorodności drobiu w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych.
Krawczyk Józefa

W realizowanej aktualnie przez Polskę „Krajowej Strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej” wyróżniają się zasadniczo dwa cele: ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie w stanie naturalnym najcenniejszych przyrodniczo obszarów. Osiągnięcie tych celów w przypadku drobiu wydaje się stosunkowo proste. Kraj nasz posiada wiele pięknych przyrodniczo regionów, zarówno górzystych jak i rozległych równin z jeziorami i terenów nadmorskich, co przyciąga coraz więcej zagranicznych turystów. Polska posiada także liczną kolekcję rodzimych i lokalnie zaadaptowanych zasobów genetycznych drobiu, zbieranych niegdyś z likwidowanych PGR-ów i gospodarstw chłopskich, zgromadzonych w kilku fermach w kraju, aby je chronić przed wyginięciem. Teraz, realizując unijną politykę zrównoważonego rozwoju rolnictwa jest dobry czas, aby chronione populacje drobiu mogły wracać na podwórka chłopskie.
Literatura
1. Gardzielewska J., Jakubowska M., Karamucki T., Rybarczyk A., Natalczyk-Szymkowska W. (2009). Porównanie jakości tuszek i mięsa gęsi 17-tygodniowych i 3-letnich. Rocz. Nauk. PTZ, 5, 2: 147–155.
2. Gornowicz E., Węglarzy K., Pietrzak M., Bereza M. ( 2012) : Kształtowanie się cech rzeźnych i mięsnych gęsi krajowych ras południowych. Wiadomości Zootechniczne, R.L, 4:5-16.
3. Krawczyk J. 2009: Quality of eggs from Polish native Greenleg Partridge chicken-hens maintained in organic vs. backyard production systems. Animal Science Papers and Reports, vol.27, No 3, s. 227-235.
4. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Szymczyk B. (2011): Effect of housing system on cholesterol, vitamin and fatty acid content of yolk and physical characteristics of eggs from Polish native hens. Archiv für Geflügelkunde, 75 (3): 151-157
5. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Sosin-Bzducha E. (2013): Effect of outdoor access and increased amounts of local feed materials in the diets of hens covered by the gene-pool protection program for farm animals in Poland on quality of eggs during peak egg production. Ann. Anim. Sci. 13(2): 327-339
6. Mazanowski A. (2003). Wykorzystanie bioróżnorodności drobiu wodnego w produkcji bezpiecznej żywności. Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu, Zakrzewo, ss. 43–53.
7. Okruszek A., Książkiewicz J., Haraf G., Wołoszyn J, Szukalski G. (2006). Zmiany wybranych parametrów fizykochemicznych mięśni nóg gęsi ze stad zachowawczych. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz., 44, 2: 59–66.
8. Okruszek A., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Biernat j., Haraf G., Orkusz A., Szukalski G. (2007). Fatty acid composition of breast and leg muscles and abdominal fat in geese from native conservative flocks. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 261-265.
9.Połtowicz K. (2011): Wolno rosnące kurczęta w produkcji mięsa drobiowego.Polskie Drobiarstwo nr 2-3.
10. Puchała M., Krawczyk J., Calik J. (2014): Influence of origin of laying hens on the quality of their carcasses and meat after the first laying period. Ann. Anim. Sci. 14(4): w druku.
11. Skiba M., Oziembłowski M., Kaźmierska M. 2009: Fatty acids and cholesterol profile in egg yolk from laying hens housed in ecological conditions. Rozdz. w monografii pt. Food Technology Operations new Vistas. Wrocław, s. 310-314.
12. Sokołowicz Z., Krawczyk J. 2010: Znaczenie chowu drobiu w gospodarstwach agroturystycznych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego. Roczniki Naukowe SERiA, t.XII, z.4, s.314-316.
13. Sosin-Bzducha E., Krawczyk J. (2012): Effect of feeding linseed to conservation breed hens on fatty acid profile of yolk and biological value of eggs. Journal of Anim. and Feed Sciences, 21: 123-132
14. Wołoszyn J., Książkiewicz J., Orkusz A., Skrabka-Błotnicka T., Biernat J., Kisiel T. (2002). Preliminary evaluation of chemical composition of duck’s muscles from two polish conservative floks. 48 ICoMST, Rome, 1, ss. 374-375.
15. Wołoszyn J., Książkiewicz J., Biernat J., Okruszek A. (2008). Wartość odżywcza mięsa zachowawczych stad kaczek. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Technologia 13, ss : 51-61.
16. World Watch List, 2000 - FAO. Roma.