Bieżący numer

Archiwum

Zarys problematyki emisji pyłów z kurników
dr inż. Adam Chmielowski, mgr inż. Przemysław Marek

 Oczyszczanie powietrza wentylacyjnego z pyłu

Współczesne rolnictwo skierowane jest na intensywną produkcję, gwarantującą zysk producentom żywności. Niestety, w związku z tym, wraz z innymi gałęziami przemysłu, rolnictwo jest odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza. W odniesieniu do produkcji drobiarskiej, intensywny chów oraz maksymalnie zwiększona obsada ptaków wprowadzają do środowiska znaczne ilości szkodliwych gazów, tzn. dwutlenku węgla i amoniaku. Dodatkowym problemem są pyły, emitowane do wnętrza kurników oraz na zewnątrz, do środowiska. Wywierają one szczególnie zły wpływ na zdrowie ptaków, ludzi obsługujących obiekty inwentarskie, a także na stan techniczny budynków, dodatkowo zwiększając niebezpieczeństwo pożarowe. Pyły usuwane na zewnątrz kurników zanieczyszczają środowisko, tzn. wody śródlądowe, glebę itd. Stanowią także niebezpieczeństwo mikrobiologiczne dla otoczenia. Eliminacja zanieczyszczeń pyłowych jest szczególnie trudna do wykonania pod względem technicznym z powodu niejednorodnej charakterystyki cząstek oraz dużej i szybkiej wymiany powietrza pomiędzy kurnikiem a otoczeniem.
Bibliografia
1. Dutkiewicz J.: Zapobieganie chorobom wywoływanym przez pyły organiczne w rolnictwie i przemyśle rolnym. Instytut Medycyny Wsi, 2000.
2. Garścia E.: Pyły zawieszone. Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2011.
3. Ludkiewicz T.: Pył zawieszony w powietrzu jako erodent. Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk, 2013.
4. PN-Z-01001 Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem – Pyły, zapylony gaz, urządzenia odpylające – Nazwy, określenia i symbole.
5. PN-EN 12341 Jakość powietrza. Oznaczanie frakcji PM 10 pyłu zawieszonego. Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metoda odniesienia.