Bieżący numer

Archiwum

Specyfika chowu kur niosek i kurcząt rzeźnych w gospodarstwach ekologicznych
Janusz Ryszard Mroczek

Rolnictwo ekologiczne wykorzystuje metody wytwarzania żywności pozostające w zgodzie z naturą. Nadrzędnym celem takiej działalności jest produkcja wysokiej jakości żywności, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi w środowisku. Prowadzenie chowu drobiu w sposób ekologiczny, którego głównymi wyznacznikami są jakość uzyskiwanych produktów i troska o dobrostan ptaków, przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych obszarów wiejskich. Wzrost świadomości ekologicznej powoduje, że coraz więcej konsumentów kupuje jaja i mięso z ekologicznego chowu, w którym ptaki żywione są paszami naturalnymi oraz korzystają z zielonych wybiegów, powietrza i słońca.
Literatura:
1. Błażej J., Przewodnik rolnictwa ekologicznego, Publikacja sfinansowana ze środków WFOŚiGW oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2008, 194–200.
2. Błażej J., Kompendium rolnictwa ekologicznego, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski 2012, 207–12.
3. Calik J., Charakterystyka kur nieśnych objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce, Zesz. Nauk. Południowo-Wschodniego Oddziału PTIE z siedzibą w Rzeszowie i PTG w Rzeszowie 2009, 11: 21–6.
4. Gronowicz E., Lewko L., Szablewski T., Ekologiczny chów kur jako czynnik kształtujący jakościowe cechy jaja, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2013, Vol. 58 (3): 161–4.
5. Gronowicz E., Węglarzy K., Szablewski T., Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi, Wiadomości Zootechniczne 2013, R. LI, 4: 19–30.
6. Koreleska E., Rolnictwo ekologiczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. AR Wrocław 2006, Rol. LXXXVII, 540: 241–6.
7. Krawczyk J., Wężyk S., Koszty poprawy dobrostanu kur nieśnych, Polskie Drobiarstwo 2002, 8: 24–6.
8. Mroczek J.R., Dobrostan zwierząt jako element retardacji przekształcania zasobów w produkcji zwierzęcej, Inżynieria Ekologiczna 2013, 34: 181–8.
9. Pomykała D., Stachowicz T., Prowadzenie gospodarstw ekologicznych, Wyd. Centrum Doradztwa rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu 2008,: 31–-42.
10. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Herbut E., Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2012, 4 (83): 185–94.
11. Świątkiewicz S., Koreleski J., Ekologiczne żywienie drobiu, Wyd. Instytut Zootechniki. Kraków 2006, 10–12.