Bieżący numer

Archiwum

Czynniki wpływające na resorpcję woreczka żółtkowego u piskląt brojlerów kurzych
Rafał Kędzia, Jarosław Wilczyński

Woreczek żółtkowy, narząd występujący u piskląt, powstaje z czwartej błony płodowej. Zawiera żółtko, które staje się w okresie embrionalnym i postnatalnym magazynem substancji budulcowych i przeciwciał. Przed procesem klucia zostaje wciągnięty do organizmu ptaka. Wykorzystanie jego zawartości w pierwszych dniach życia prowadzi do resorpcji woreczka żółtkowego. Na zakłócenie tego procesu wpływają najczęściej błędy w technice lęgu i zakażenia bakteryjne. Obserwuje się również wpływ żywienia w pierwszym okresie odchowu (czas pierwszego karmienia, pojenia i skład paszy) oraz warunków zootechnicznych panujących w odchowalni – głównie temperatura otoczenia. Pozostaje istotnym wskaźnikiem w diagnostyce chorób i w ocenie jakości piskląt jednodniowych.
Literatura
1. Anonymous, Controlling yolk sac infection, Int. Hatchery Pract. 2000, 14(6): 27–8.
2. Bar-Shira E., Friedman A., Development and adaptations of innate immunity in the gastrointestinal tract of the newly hatched chick, Dev. Comp. Immunol. 2006, 30: 930–41.
3. Bhanja S.K., Devi C., Panda A.K., Sunder G.S., Effect of Post Hatch Feed Deprivation on Yolk-sac Utilization and Performance of Young Broiler Chickens, Asian-Aust. J. Anim. Sci. 2009, Vol. 22, No. 8: 1174–9.
4. Bellairs R., Biological Aspects of the yolk of the hen’s egg, Advances in Morphogenesis, M. Abercrombie, J. Brachet, ed. Academic Press. New York 1964, 217–2.
5. Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. Wydanie III, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1993.
6. Borzemska W.B., Wpływ ważniejszych czynników patologicznych na wyląg i jakość piskląt, Nowa Wet. 1999, 4, 32–8.
7. Cortes C.R., Isaies G.T., Cuello C.L., Floes J.M.V., Anderson, R.C., Campos C.E., Bacterial isolation rate from fertile eggs, hatching eggs, and neonatal broilers with yolk sac infection, Rev. Latinoamericana de Microbilologia 2004, 46: 12–6.
8. Esteban S., Rayo M.J., Moreno M., Sastre M., Rial R.V., Tur J.A., A Role played by the vitelline diverticulum in the yolk sac resorption in young post-hatched chickens, J. Comp. Physiol. B 1991, 160: 645–8.
9. Hulan H.W., Bird F.H., Effect of fat level in isonitrogenous diets on the composition of avian pancreatic juice, J. Nutr. 1972, 102, 459–68.
10. Husseina S.A., Hassanb A.H., Sulaimanc R.R., Bacteriological and pathological study of yolk sac infection in broiler chicks in Sulaimani district, J. Dohuk Univ. 2008, 11:48–55.
11. Johnson A.L., Reproduction in the female [w:] Whittow G.C., Sturkie’s Avian Physiology, Academic Press, San Diego, CA 2000, 586–7.
12. Kędzia R., Lis M.W., Przyczyny śmiertelności piskląt brojlerów w początkowym okresie odchowu, Polskie Drobiarstwo 2013, 3: 2–7.
13. Khan K.A., Khan S.A., Aslam A., Rabbani M., Tipu M.Y., Factors contributing to yolk retention in poultry, Pakistan Vet. J. 2004, 24(1).
14. Khan K.A., Khan S.A., Hamid S., Aslam A., Rabbani M., A study on the pathogenesis of yolk retention in broiler chicks, Pakistan Vet. J. 2002, 22(4): 175–80.
15. Leeson S., Walker J.P., Summers J.D., Environmental temperature and the incidence of unabsorbed yolks in sexed broiler chickens, Poult. Sci. 1978, 57(1): 316–8.
16. Noble R.C., Cocchi M., Lipid metabolism and the neonatal chicken, Prod. Lipid. Res.1990, 29: 107–40.
17. Noy Y., Uni Z., Sklan D., Routes of yolk utilisation in the newly-hatched chick, Br. Poult. Sci. 1996, 37, 987–96.
18. Romanoff A.L., The Avian Embryo, Macmillan, New York, NY 1960, 1042–81.
19. Richards M.P., Mineral metabolism in the developing turkey embryo-II. The role of the
yolk sac, Comp. Biochem. Physiol. 1991, 100A(4): 1017–23.
20. Speake B.K., Powell K.A., Differential incorporation of docosahexaenoic and
arachidonic acids by the yolk sac membrane of the avian embryo, Comp. Biochem.
Physiol. 2003, 136: 357–67.
21. Muhammad F., Rai S., Akhtar K., Asim A., Saeed K., Effects of yolk sac infection in chicken, Avian Poult. Biol Rev. 2005, 16(2): 87–93.
22. Olah I., Glick B., Meckel’s Diverticulum. I. Extramedullary Myelopoiesis in the
yolk sac of hatched chickens (Gallus domesticus), Anat. Rec. 1984, 208: 243–52.
23. Speake B.K., Murray A.M.B., Noble C.R., Transport and transformations of yolk lipids during development of the avian embryo, Prog. Lipid Res. 1998, 37(1): 1–32.
24. Mazurkiewicz M. (red.), Choroby Drobiu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
25. Malec H., Jamroz D., Pijarska I., Pisarski R.K., Masa i skład chemiczny woreczka żółtkowego w zależności od fazy klucia i czasu przebywania piskląt w klujniku, Medycyna Wet. 2004.
26. Mickelberry W.C., Rogler J.C., Stadelman W.J., The influence of dietary fat and environmental temperature upon chick growth and carcass composition, Poultry Science 1966, 45: 313–21.
27. Moraes V.M.B., Malheiros R.D., Furlan R.L., Bruno L.D.G., Malheiros E.B., Macari M., Effect of Environmental Temperature During the First Week of Brooding Period on Broiler Chick Body Weight, Viscera and Bone Development, Rev. Bras. Cien Avic. 2002, vol.4 no.1 Campinas Jan./Apr.
28. Pattison M., McMullin P.F., Bradbury J.M., Alexander D.J. (red.), Choroby Drobiu (wyd. 6), Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
29. Peebles E.D., Burnham M.R., Gardner C.W., Brake J., Bruzual J.J., Gerard P.D., Effects of incubational humidity and hen age on embryo composition in broiler hatching eggs from young breeders, Poult Sci. 2001, Sep; 80(9): 1299–304.
30. Pisarski R.K., Malec H., Pijarska I., Wpływ wczesnego żywienia piskląt brojlerów na resorpcję woreczka żółtkowego, Medycyna Wet. 2003, 59, 914–91.
31. Vieira S.L., Moran E.T., Effects of egg of origin and chick post-hatch nutrition on broiler live performance and meat yields, Worlds Poult. Sci. J. 1999, 55: 125–42.