Bieżący numer

Archiwum

Kurniki jako zagrożenie dla środowiska
Przemysław Marek

Szybki rozwój gospodarczo-społeczny w XX w. przyniósł potrzebę produkcji żywności na skalę przemysłową. Niezbędna okazała się efektywna metoda pozyskiwania białka zwierzęcego, będącego podstawą żywienia człowieka. Kiedyś przydomowym chowem kur zajmowali się indywidualni rolnicy. Obecnie, w dobie przemysłowej produkcji żywności, ich miejsce zajęły wielkie fermy drobiarskie z obsadą po kilkaset tysięcy sztuk ptaków. Czy jest to dobra droga rozwoju? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż można dostrzec zarówno plusy, jak i minusy tego rozwiązania. Do cech pozytywnych możemy zaliczyć uzyskanie pełnej kontroli nad przebiegiem chowu i związanego z tym nadzoru nad jakością finalnego produktu – zarówno jaj, jak i mięsa. Odizolowanie obiektów inwentarskich od środowiska zewnętrznego wymusiło na producentach stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w celu maksymalizacji wyników produkcyjnych. Niewątpliwą zaletą zamkniętych obiektów jest również poprawa warunków zoohigienicznych oraz ograniczenie możliwości kontaktów ptaków z dzikimi zwierzętami, co zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych.

Literatura:

1.         Chmielowski A., Marek P., Rakowski A., Sobczak J., Fitoremediacja jako metoda ograniczania zanieczyszczeń zawartych w powietrzu emitowanym z kurnika, Nauka Przyroda Technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2011, Zeszyt 6, s. 1–14.
2.         Czeskin M.S., Człowiek i hałas, Warszawa 1986.
3.         Domagalski Z., Marek P., Sobczak J., Wykorzystanie komory fitotronowej w ograniczaniu emisji związków odorowych z kurników, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2012, z. 2 (76), s. 127–36.
4.         Kośmider J., Problemy normalizacji oznaczania stężenia odorów, Normalizacja, 2000.
5.         Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., Odory, Wydaw. Nauk. PWN S.A., Warszawa 2002, ISBN 83-01-13744-4, ss. 302.
6.         Marek P., Wpływ zastosowania elektrofiltrów na poziom zapylenia powietrza usuwanego z kurnika, Technika Rolnicza, ogrodnicza, leśna, 2014, nr 1/2014.
7.         Mituniewicz T., Mikroklimat w pomieszczeniach dla drobiu, OID, 2013, 12/2013.
8.         Mituniewicz T., Stężenie gazów w kurniku, OID, 2013, 2/2013.
9.         PN-Z-01001 Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem – Pyły, zapylony gaz, urządzenia odpylające – Nazwy, określenia i symbole.

10.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.