Bieżący numer

Archiwum

Gęś biłgorajska w gospodarstwie agroturystycznym cz. 1
Aneta Kasprzykowska, Julia Riedel, Monika Michalczuk, Krzysztof Damaziak, Aleksandra Kalińska

Postępującą intensyfikacja chowu drobiu spowodowała wyginięcie lub zagrożenie wyginięciem wielu odmian gęsi regionalnych. Dziś krajową populację gęsi w 95% stanowi gęś Biała Kołudzka. Gęsi odmian regionalnych można spotkać w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie stanowią atrakcję oraz element kultury regionalnej. Ze względu na zagrożenie wyginięciem objęte są programem ochrony zasobów genetycznych.

Literatura:

1.         BIESIADA – DRZAZGA, 2009 – Historia udomowienia gęsi. Przegląd Hodowlany 7, 19 – 21.
2.         CALIK, 2013 – Populacje gęsi objęte programem ochrony zasobów genetycznych, utrzymywane w Instytucie Zootechniki PIB – stan aktualny. Wiadomości Zootechniczne 51, 4, 125–131.
3.         FARUGA, MAJEWSKA, MACURA, 1982 – Użytkowość i pomiary zoometryczne rosnących gęsi biłgorajskich, białych włoskich i obustronnych mieszańców. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Zootechnika 24, 154 – 162.
4.         FARUGA, PUCHAJDA, SIEKIERA, 1985 – Wyniki sześcioletniej kontroli produkcyjności stada zachowawczego gęsi biłgorajskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Zootechnika 28, 55-63.
5.         FARUGA, SIEKIERA, PUCHAJDA, 1983 – Ocena niektórych cech użytkowych gęsi biłgorajskich w różnym wieku. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej, Warszawa – Łódź: PWN, 28 (1 – 2), 252 – 258.
6.         KRASZEWSKA – DOMAŃSKA, PIECH, WOŁOSZYN, 1970 – Wstępne badania nad użytkowością gęsi biłgorajskiej. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej. Zeszyt Specjalny, 459 – 463.
7.         KSIĄŻKIEWICZ, 2006 – Rola i znaczenie rodzimych odmian gęsi objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne 44, 4, 34–38.
8.         KSIĄŻKIEWICZ, 2010 – Zachowane i wymarłe rodzime rasy odmian gęsi. Wiadomości Zootechniczne 48, 1, 47–54.
9.         PUCHAJDA, FARUGA, 1980 – Badania jakości mięsa młodych gęsi włoskich, kartuskich, zatorskich, biłgorajskich i suwalskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Zootechnika 20, 135 – 141.

10.       PUCHAJDA, SIEKIERA, 1984 – Wpływ wieku na zdolność rozrodczą gęsi biłgorajskich. Wyniki prac badawczych Zakładu Hodowli Drobiu Instytutu Zootechniki 10, 277 – 284.