Bieżący numer

Archiwum

Transport drobiu
Joanna Sobczak Tadeusz Waligóra

Wszystkie zwierzęta gospodarskie, w tym drób, w różnych etapach swego życia zmieniają miejsce bytowania poprzez transport. Po raz pierwszy niedługo po wykluciu się z jaja jako jednodniówki pisklęta trafiają do odchowalni. W zależności od typu użytkowego ptaka oraz gatunku, docelowe budynki mogą się znacznie różnić (klatki, ściółka, ruszty); pisklęta muszą trafić do nich w najlepszej kondycji.
Organizacja produkcji drobiarskiej polega m.in. na precyzyjnym skorelowaniu współpracy wylęgarni, ferm produkcyjnych oraz ubojni i zakładów przetwórczych. Przedsiębiorstwa te zlokalizowane są często w niewielkich odległościach od siebie, co znacznie ułatwia transport drobiu, niezależnie od wieku ptaków. Przepisy o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego spowodowały, że obiekty te zlokalizowane są zazwyczaj na terenach odległych od dużych skupisk ludzkich oraz infrastruktury i ciągów komunikacyjnych. Dlatego transport drobiu odbywa się głównie samochodami, ze specjalnie wyposażonymi naczepami, skrzyniami ładunkowymi lub kontenerami. W przypadku transportu międzynarodowego, często lotniczego, znacznie skraca się czas przebywania ptaków w mało komfortowych warunkach. Każda zmiana miejsca bytowania ptaków jest czynnikiem stresogennym, dlatego aby ograniczyć jej skutki, warunki transportu zostały ściśle określone prawem.

Literatura:

Holm C.G.P., Fletcher D.L. (1997). Antemortem holding temperatures and broilers breast meat quality. J. Appl. Poultry Res., 6: 180-184.
Mazanowski A. (1997). Czynniki wpływające na efektywność odchowu kurcząt brojlerów, cz. IV. Pol. Drob., 5: 2-4.
Mazanowski A. (2004). Systemy odchowu kurcząt rzeźnych, cz. II. Pol. Drob., 5: 12-15.
Mitchell M.A., Carlisle A.J., Hunter R.R., Kettlewell P.J. (2000). The responses of birds to transportation. Proc. 21st World's Poultry Congress, Montreal, 13.05.2000.
Rachwał A. (2000). Stres ptaków przyczyną znacznych strat ekonomicznych w produkcji drobiarskiej. Pol. Drob., 8: 30-32.
Smolińska T. (1996). Co obniża jakość tuszek i mięsa drobiu. Mag. Drob., 1 (3): 37-42.
Sokołowicz Z., Połtowicz K., Herbut E. (2000). Wpływ przedubojowego stresu termicznego na pH i barwę mięsa kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot. (Suppl), 6: 371-374.

Tankson J.D., Vizzier-Thaxton Y., Thaxton J.P., May J.D., Cameron J.A. (2001). Stress and nutritional quality of broilers. Poultry Sci., 80: 1384-1389.