Bieżący numer

Archiwum

Jak oszczędzać energię elektryczną w kurniku?
Przemysław Marek

 Produkcja rolnicza, wliczając w to chów zwierząt, nieodłącznie wiąże się z wykorzystaniem energii elektrycznej. Przyjęta przez Polskę polityka energetyczno-klimatyczna nakłada na nasz kraj obowiązek zwiększania efektywności wykorzystywania energii. Działania te dotyczą całej gospodarki, w tym produkcji rolniczej.

 
Literatura:

1.         Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
2.         Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
3.         Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
4.         Ginalski Z., 2015, Efektywne gospodarowanie energią w gospodarstwach rolnych. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, CDR Brwinów
5.         Mazanowski A. ; 2011, Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów, wyd. Pro Agricola Gietrzwałd
6.         Mituniewicz T., 2015, Rola światła w chowie i hodowli drobiu, OID 7/2015
7.         Pawlak J., 2013, Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich struktura, Problemy Inżynierii Rolniczej, ITP. Falenty
8.         Pawlak J., 2015, Zużycie energii w rolnictwie polskim w latach 2009-2013, Problemy Inżynierii Rolniczej, ITP. Falenty