Bieżący numer

Archiwum

Jak oszczędzać energię elektryczną w kurniku? Cz. II
Przemysław Marek

Produkcja rolnicza, wliczając w to chów zwierząt, nieodłącznie wiąże się z wykorzystaniem energii elektrycznej. Przyjęta przez Polskę polityka energetyczno-klimatyczna nakłada na nasz kraj obowiązek zwiększania efektywności wykorzystywania energii. Działania te dotyczą całej gospodarki, w tym produkcji rolniczej.
 
Literatura:
1.            Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
2.            Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
3.            Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
4.            Ginalski Z., 2015, Efektywne gospodarowanie energią w gospodarstwach rolnych. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, CDR Brwinów
5.            Mazanowski A. ; 2011, Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów, wyd. Pro Agricola Gietrzwałd
6.            Mituniewicz T., 2015, Rola światła w chowie i hodowli drobiu, OID 7/2015
7.            Pawlak J., 2013, Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich struktura, Problemy Inżynierii Rolniczej, ITP. Falenty
8.            Pawlak J., 2015, Zużycie energii w rolnictwie polskim w latach 2009-2013, Problemy Inżynierii Rolniczej, ITP. Falenty