Bieżący numer

Archiwum

Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce w 2016 roku na tle ekonomicznych uwarunkowań
Krystyna Świetlik

W teorii ekonomii konsumpcja jest pojmowana jako proces zaspokajania potrzeb ludzkich, którego rozwój jest ściśle związany z rozwojem społeczno-gospodarczym. W najbardziej syntetycznym ujęciu jest ona definiowana jako całokształt działań i zachowań człowieka zmierzających do zaspokojenia potrzeb przy wykorzystaniu dóbr i usług [Moroz 2005].
 
Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa 2017, nr 4, s. 141-142.
Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., GUS, Warszawa 2016, s. 100 i 132.
Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 13.
Bywalec Cz., Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie, „Handel Wewnętrzny” 2009, nr 3 (320), s. 4-10.
Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 64-66.
Ceny w gospodarce narodowej w 2015 r., GUS, Warszawa 2016, s. 39-40.
Konieczny P., Górecka D., Mięso w żywieniu człowieka – aktualne kierunki w produkcji wyrobów mięsnych, „Przemysł Spożywczy” 2011, nr 3(65), s. 28-31.
Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997, s. 15.
Łagowska K., Różewicz M., Walory zdrowotne mięsa drobiowego, „Polskie Drobiarstwo” 2016, nr 1, s. 6-9.
Moroz E., Podstawy mikroekonomii, PWE, Warszawa 2005, s. 97.
Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Warszawa 2017, www.http://stat.gov.pl (odczyt: 9.06.2017).
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, GUS, Warszawa 2016b, s. 344.
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, GUS, Warszawa 2016c, s. 254.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, GUS, Warszawa 2016a, s. 714, 729-731.
Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 103.
Rynek mięsa. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2017, seria: Analizy rynkowe, nr 52, s. 60.
Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets in 2017 and 2018. Winter 2017, European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development, Short Term Outlook 2017, nr 17, s. 30-31, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm (odczyt: 15.05.2017).
Świetlik K., Polscy konsumenci polubili drób, „Polskie Drobiarstwo” 2011, nr 8, s. 6-10.
Świetlik K. (red.), Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2016, seria: Analizy rynkowe nr 17, s. 20.
World Agriculture: Towards 2015/20130 – An FAO Perspective, FAO, Washington D.C. 2017, http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e05b.htm (odczyt: 8.06.2017).
Zachowania żywieniowe Polaków. Komunikat z badań CBOS nr 115/2014, CBOS, Warszawa 2014, s. 11.