Bieżący numer

Archiwum

Ograniczanie emisji amoniaku, pyłów i odorów w produkcji drobiarskiej
Przemysław Marek

Intensywny chów drobiu niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala w krótkim czasie uzyskiwać oczekiwane wyniki produkcyjne. Zamknięta przestrzeń budynków zapewnia także zwiększenie kontroli nad panującymi wewnątrz obiektu warunkami zoohigienicznymi oraz mikroklimatycznymi, a duża obsada ptaków skutkuje obniżaniem jednostkowych kosztów ogólnych. Dzięki temu możliwa jest ekonomiczna i efektywna produkcja jaj i mięsa na skalę przemysłową. Jednak ma on również swoje wady. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości technologicznych, chorób itd. hodowca, ze względu na dużą koncentrację ptaków, może ponieść znaczące straty. Masowa produkcja wpływa również negatywnie na środowisko ze względu na znaczną produkcję odchodów zwierzęcych oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Literatura:
1.            Chmielowski A., Marek P., Rakowski A., Sobczak J., 2011; Wstępna ocena proekologicznej metody ograniczenia emisji NH3 z powietrza usuwanego z kurnika. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego t. 7, nr 2, s. 75-83.
2.            Domagalski Z., Marek P., Sobczak J., 2012; Wykorzystanie komory fitotronowej w ograniczaniu emisji związków odorowych z kurników. Problemy Inżynierii Rolniczej. z. 2 (76), s. 127–136.
3.            Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
4.            Marcinkowski T. 2010; Emisja gazowych związków azotu z rolnictwa. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie: t. 10 z. 3 (31) s. 175–189
5.            Marcinkowski T., Sapek A. 1999;: Estimation of ammonia emissions from agricultural source in Poland. W: Nitrogen cycle and balance in Polish agriculture. Conf. Proc. Falenty/Nadarzyn near Warsaw 1–2 December. Falenty: IMUZ Publ. s. 140–148.
6.            Mituniewicz T., 2013, Mikroklimat w pomieszczeniach dla drobiu, OID 12/2013
7.            Mituniewicz T., 2013, Stężenie gazów w kurniku, OID 2/2013
8.            Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późń. zm.).