Bieżący numer

Archiwum

Narządy zmysłów ptaków
Małgorzata Bednarczyk

 Dla każdego zwierzęcia zmysły są bardzo istotne dla funkcjonowania, a w szczególności zmysł dotyku, określany jako podstawowy. Pozwala on wyczuć niebezpieczeństwo, zdobyć pokarm, nawiązać bliższe relacje z innymi osobnikami a także ułatwia kontakt ze światem (Bajek i in., 2014). W przypadku ptaków to jednak nie zmysł dotyku odgrywa najważniejszą rolę. Na układ nerwowy ptaków składają się mózg, proporcjonalnie znacznie większy niż u gadów, lecz mniejszy niż u ssaków, a także rdzeń kręgowy i nerwy. Od mózgowia odchodzi 12 par nerwów. Najbardziej rozwinięta część mózgu, czyli móżdżek, odpowiada za koordynację lotu i poruszanie się ciała. Bardzo dobrze rozwinięte są płaty odpowiedzialne za widzenie. Ptaki rozpoznają się nawzajem głównie wzrokowo i słuchowo. Ptaki słyną z doskonałego wzroku i zdolności do tzw. podwójnej akomodacji. Ponadto mają dobrze rozwinięty słuch. Doskonale słyszą, mimo że nie powstały u nich małżowiny uszne, a wlot kanału słuchowego jest zwykle przykryty piórami. Niektóre ptaki wychwytują dźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha (ultradźwięki). Za to słabo rozwinięte są płaty mózgu odpowiadające za węch i smak. Wyjątek stanowią padlinożercy (Twardowski J. i K., 2016).

Literatura:
1.            Bajek A., Rzempowska J., Gawłowicz K., Galewska I., Chochowska M., Marcinkowski J. T., Znaczenie dotyku dla prawidłowego rozwoju kręgowców wyższych, Hygeia Public Health 2014, 49(3), s. 421-424.
2.            Estermann M-T., Kury, kaczki, gęsi, 2009, s. 12.
3.            Gomringer A. K., Kury moje hobby, 2013, s. 16.
4.            Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu drobiu, [W:] Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania, pod red. Herbut E., 2005 s. 35.
5.            Łukaszewicz E., Technologia produkcji jaj konsumpcyjnych, [W:] Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych, pod red. Mazurkieicz M., 2008, s. 57.
6.            Mańkowska-Pliszka H., Stotko L., Bartyzel B., Wysocki J., Charuta A., Anatomia porównawcza narządu słuchu i równowagi u kręgowców, Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria 4(1) 2005, s. 87-93.
7.            Mituniewicz T., Rola światła w chowie i hodowli drobiu, OID (286) 7/2015, s. 18-27.
8.            Pospieszny N., Narządy zmysłów, [W:] Choroby drobiu, pod red. Mazurkiewicz M., 2005, s. 27-29.
9.            Rochalska M., Wpływ pól elektromagnetycznych na organizmy żywe: rośliny, ptaki i zwierzęta, Medycyna Pracy, 2007;58(1), s. 41.
10.          Siennicka A., Pochodzenie, udomowienie i pokrój ptaków, [W:] Chów drobiu, pod red. Świerczewska E., 2008, s. 10-18.
11.          Twardowski J., Twardowska K., Ptaki świata. Szczegółowe opisy 850 gatunków, 2016, s. 14.
12.          Zawadzki W., Wybrane zagadnienia z fizjologii ptaków, [W:] Choroby drobiu, pod red. Mazurkiewicz M., 2005, s. 36-41.