Bieżący numer

Archiwum

Wielkotowarowe fermy drobiarskie jako potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego
Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz, Anna Wójcik

Najwięksi producenci mięsa drobiowego. Wielkoprzemysłowe fermy drobiarskie budzą coraz więcej kontrowersji w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne. Problem ten dotyczy przede wszystkim państw wiodących w produkcji drobiu (Tab. 1.). Jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, w 2016 r. na świecie wyprodukowano 89,5 mln t mięsa drobiowego. Polska jest czołowym liderem w produkcji drobiu w Unii Europejskiej.
 
Literatura:
Barowicz T., Higiena pomieszczeń i personelu jako prewencja zakażeń salmonellozą, Hodowca drobiu, 2011, 4. 14-17.
Bieńkowski J., Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005-2007, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, 2010, 27(1), 21-31.
Cembrzyńska J., Krakowiak E., Brewczyński P.Z., Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2,5 w warunkach silnej antropopresji na przykładzie miasta Sosnowiec, Medycyna Środowiska, 2012, 15(4), 31-38.
Duszyńska-Stolarska O., Kierunki zagospodarowania odpadów z chowu i uboju drobiu, Hodowca Drobiu, 2014, 2, 36-39.
Grudzień W., Niekorzystny nadmiar białka w diecie dla kurcząt brojlerów, Hodowca drobiu, 2011, 3, 8-11.
Herbut E., Dobrzański Z., Oddziaływanie ferm drobiarskich na środowisko, [w:] Hodowla i użytkowanie drobiu, pod red. Jana Jankowskiego, 2012, 517-524.
Mielcarek P., Weryfikacja wartości współczynników emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2012, 4(139), 267-276.
Mituniewicz T., Ograniczenie negatywnego wpływu ferm na środowisko, Hodowca Drobiu, 2012, 12, 16-23.
Myszograj S., Puchalska E., Odpady z chowu i uboju drobiu – zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji energii, Medycyna Środowiskowa, 2012, 15 (3), 106-115.
Orłowska A., Znaczenie mokrej ściółki w chowie drobiu, Indyk Polski, 2008, 4, 81-83.
Rachwał A., Aspekty środowiska w intensywnej produkcji drobiarskiej, Hodowca drobiu, 2011, 3, 24-27.
Romanowska-Słomka I., Mirosławski J., Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu - wyniki badań, Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka, 2009, 7-8, 16-19.
Roszkowski A., Technologie produkcji zwierzęcej a emisje gazów cieplarnianych, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2011, 2, 83-97.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).
www.akademiaap.com (dostęp: 27.11.2017).
www.kipdip.org.pl (dostęp: 27.11.2017).
www.nik.gov.pl (02.12.2017).
Zaliwski A.S., Oszacowanie emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa w przekroju województw za lata 1999-2004, Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007, 5, 25-47.