Bieżący numer

Archiwum

Gęsi garbonose, rypińskie i pomorskie
Gornowicz, Lidia Lewko, Mirosław Lisowski, Bartosz Grajewski, Rafał Zwierzyński

Przydomowy chów gęsi w gospodarstwach wiejskich ma bardzo długą tradycję. Odchowywano ptaki o różnym pochodzeniu filogenetycznym, między innymi gęsi: garbonose, rypińskie i pomorskie. Ptaki pierwszej wymienionej populacji wywodzą się od gęsi łabędziowej (Anser cygnoides). Natomiast dwie kolejne populacje pochodzą od gęsi gęgawy (Anser anser) i kształtowały swoją odrębność głównie w XIX wieku. Natomiast gęsi garbonose przypuszcza się, że dotarły do południowo-wschodniej Polski podczas najazdów mongolskich tj. w XIII wieku (Książkiewicz, 2010).

Literatura:
1.         Gornowicz E. (2014). Ekologiczny chów drobiu wodnego. IZ PIB Kraków, Broszura wdrożeniowa b-2: 40s.
2.         Janušonis S., Juodka R., Benediktavičiūtė-Kiškienė A., Razmaitė V. (2005). Influence some raising technolo¬gies on geese ontogeny. Animal Husbandry, Scientific Articles, nr 46: 1-10.
3.         Krupiński J. red. (2007). Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. IZ PIB, Kraków: 120 s.
4.         Książkiewicz J., Kontecka H., Nowaczewski S. (2006). Nieśność i cechy jakości oraz wylęgowości jaj gęsi o różnym pochodzeniu filogenetycznym. Rocz. Nauk. Zoot., 33 (1): 71-80.
5.         Książkiewicz J. (2007). Rys historyczny tworzenia stad zachowawczych gęsi znajdujących się w posiadaniu Instytutu Zootechniki-PIB. Wiad. Zoot. 3: 77-81.
6.         Książkiewicz J., Wołoszyn J., Okruszek J. (2007). Seasonal changes of egg traits in native, northern polish flocks of geese. Ann. Anim. Sci. Suppl., nr 1: 267-271.
7.         Książkiewicz J., Wołoszyn J., Okruszek A. (2008). Cechy reprodukcyjne gęsi ze stad zachowawczych utrzymywanych w półintensywnym systemie chowu. Prace Nauk. UE we Wrocławiu, Nr 30, Technologia 13: 34-42.
8.         Książkiewicz J. (2010). Zachowane i wymarłe rodzime rasy odmian gęsi. Część I. Wiad. Zoot., 1: 47-54.
9.         Li H.F., Chen K.W., Yang N., Song W.T., Tang Q.P. (2007). Evaluation of genetic diversity of Chinese native geese revealed by microsatellite markers. World’s Poultry Sci. J., nr 63: 381-390.
10.       Mazanowski A., Kisiel T., Adamski M. (2005). Evaluation of some regional varieties of geese for reproductive traits, egg structure and egg chemical composition. Ann. Anim. Sci., nr 5, 1: 67-83.
11.       Mazanowski A., Adamski M., Kisiel T., Urbanowski M. (2006). Porównanie cech mięsnych i reprodukcyjnych krajowych odmian gęsi południowych i północnych. Rocz. Nauk. Zoot., 33 (1): 105-123.
12.       Mazanowski A., Bernacki Z., Adamski M., Kisiel T. (2006). Analysis of time trends for reproductive and meat traits in randomly mated conservation flocks of northern variety geese. Ann. Anim. Sci., 6, 1: 59-75.
13.       Mazanowski A. (2012). Hodowla i chów gęsi. APRA sp. z o.o., Bydgoszcz: 402 s.
14.       Romanov M.N. (1999). Goose production efficiency as influenced by genotype, nutrition and production systems. World’s Poultry Sci. J., nr 3: 281-294.
15.       Rouvier R. (1999). Genetics and Physiology of Waterfowl. Proc. 1st World Waterfowl Conference, Taijwan R.O.C., December 1-4, Taichung: 1-18.
16.       Shrestha J.N.B., Grunder A.A., Dickie J.W. (2004). Multi-trait selection for body weight, egg production and total fat in the Chinese and Synthetic strain of geese. Canadian J. Anim. Sci., nr 84, 2: 197-209.

17.       Tilki M., Inal S. (2004). Quality traits of geese eggs: 2. Effects of goose origine and storage time of eggs. Arch. Geflugelk., 68, 5: 230-234.